sportm.org:איגוד מנהלי מחלקות הספורט

איגוד מנהלי מחלקות הספורט

חמישי 13.05.2021 15:08

נושאים

מאמרים

קול קורא להגשת פרויקטים לרשויות בנושא:"קידום ילדות נערות ונשים בספורט" לשנת 2014

פורסם ב- מנהל הספורט בתאריך: 17/07/2014 [קישור מקור]
מאת: מערכת

מינהל הספורט
מינהל הספורט  ()
​המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל (להלן: "מועצת ספורט נשים") הוקמה בהחלטת ממשלה מספר 3416, מיום י' באדר ב' התשס"ה (21.3.2005) (להלן: "החלטת הממשלה"). בהתאם להחלטת הממשלה תפקידי מועצת ספורט נשים הם כדלקמן: לשמש גוף מייעץ לממשלה, למשרד החינוך התרבות והספורט ולשרה, בכל הנוגע לקידום ופיתוח ספורט ילדות, נערות ונשים בישראל (להלן ביחד: "ספורט הנשים בישראל") ובכלל זה לייעץ לשרה בכל הנוגע לקביעת אמות מידה לתמיכה בספורט נשים, לפי סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה- 1985, לפעול לקידום מדיניות לפיתוח ספורט הנשים בישראל, לגבש תכניות פעולה רב-שנתיות ליצירת תשתית רחבה לפעילות ספורט נשים וקידום ספורט הישגי,לגבש המלצות לפיתוח מנהיגות לספורט הנשים בישראל ולפעול לשינוי עמדות בקרב הציבור בישראל בכל הנוגע לספורט הנשים.

  ()
​בתוך כך, המועצה הציבורית לקידום נערות ונשים בספורט מזמינה בזאת להגשת פרויקטים מיוחדים לקידום ילדות נערות ונשים בספורט לשנת 2014 לרשויות המקומיות. כל הצעה תוגש ב- 3 עותקים עד ליום 17.8.2014, עד השעה 12:00 לתיבת המכרזים במכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט , הנמצאת בבניין המנהלה במשרדי חטיבת תשתית ולוגיסטיקה בנוסף תישלח ההצעה לדואר אלקטרוני: omrity@gmail.com
הודעה לרשויות מקומיות
הגשת הצעות ל"קול קורא" בגין פרויקטים ייחודים לקידום ספורט נשים בישראל לרשויות מקומיות
נידחת ליום חמישי ה 28.8.2014 עד שעה 12:00
כל הפרטים מצוינים במסמך הקול קורא המצ"ב
اعﻻن الى السلطات المحلية
تقديم الطلبات بخصوص مشاريع لتطوير رياضة النساء في اسرائيل للسلطات المحلية.
تؤجل تقديم الطلبات حتى يوم الخميس 28.8.2014 حتى الساعة 12:00 ظهرا"
كل المعلومات موجوده في الملف المرفق
קבצים להורדה
 • מפל קול קורא
 • אמות המידה לחלוקת תמיכות המועצה להסדר ההימורים בספורט לקידום ספורט הנשים בישראל
 • כתב התחייבות
 • מודעה עברית / ערבית
 • פורמט הגשת קול קורא
 • קול קורא להגשת פרויקטים לרשויות בנושא:קידום ילדות נערות ונשים בספורט לשנת 2014
 • Copyright ©2017 כל הזכויות שמורות לאיגוד מנהלי הספורט ברשויות
  [פרסום באתר]
  שלום , אתה מחובר עם שם משתמש:
  server:sportm.org